Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Szepesházy Kálmán Díj


A „Szepesházy Kálmán – a magyar mélyföldtani kutatásért” díj szabályzataA magyar mélyföldtani kutatás elősegítésére Szepesházy Kálmán 2005. november 23-án díjat alapított, a Magyarhoni Földtani Társulat gondozására bízva. Az erre a célra felajánlott összeg 1,000.000 Ft, azaz egymillió forint.

1. A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI
1.1.A Díjjal olyan munka jutalmazható, mely a Pannon-medence mélyföldtanát vizsgálja, mélyfúrások anyagvizsgálata alapján, és az eredményeket alpi-kárpáti-dinári keretben értékeli.
1.2. A Díjjal szakfolyóiratban vagy önálló kötetben, nyomtatott formában megjelent munkát lehet jutalmazni.
1.3. A jutalmazás
1.3.1. A jutalmazás feltétele, hogy a szerző, ill. legalább az egyik társszerző, a szerzők hierarchikus feltüntetése esetén legalább az egyik elsőrendű társszerző a Magyarhoni Földtani Társulat tagja.
1.3.2. A tagságnak a mű megjelenésekor és attól fogva a kuratórium döntéséig folyamatosan fenn kell állnia. Posztumusz megjelenés esetén a tagságnak legalább az elhalálozást megelőző évben fenn kell állnia.
1.3.3.A társulati tagsággal nem rendelkező társszerző elismerő oklevelet kap.
1.4. A Társulat a Díjat kuratóriumi döntés alapján adja ki. A Díjazott mű kiválasztása a Díj kiadását megelőző 6 év irodalmi áttekintése alapján történik.

2. A KURATÓRIUM ÉS MŰKÖDÉSE
2.1.  A Díj kuratóriuma a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani Szakosztályának mindenkori vezetősége, elnöke a Szakosztály elnöke. Az elnököt tartós akadályoztatás esetén a Szakosztály titkára helyettesíti.
2.2.  A Kuratórium maga határozza meg munkamódszerét, munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat. A díjazásra vonatkozó döntését kuratóriumi ülésen hozza meg.
2.3.  A Kuratórium ülése határozatképes, ha azon a tagok többsége, köztük az elnök jelen van. A Kuratórium szavazattöbbséggel határoz, a szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.
2.4.  A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlévők aláírásukkal hitelesítenek.
2.5.  A döntésről a Társulat Elnökségét a vonatkozó kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének megküldésével kell értesíteni. Ehhez csatolni kell a döntés indoklását, valamint az átadandó oklevél (oklevelek) szövegtervét.
2.6. Összeférhetetlenség
2.6.1. Amennyiben valamelyik kuratóriumi tag munkája az értékelésre érdemes munkák között szerepel, a tagot a Kuratórium elnöke kuratóriumi tagsága alól az adott értékelési időszakra felmenti.
2.6.2. Ha az értékelésre érdemes munkák között az elnök munkája szerepel, tájékoztatása alapján kuratóriumi elnöki tisztéből a Társulat elnöke az adott értékelési időszakra fölmenti, s helyette a Társulat olyan tagját kéri fel a tisztség betöltésére, aki nem tagja az Általános Földtani Szakosztálynak.

3. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
3.1.  A Díjat a Társulat az alapítási összeg, ill. a 3.2. pont szerint megnövekedett tőke kamatainak terhére adja ki. A Díj mindig kerekített összeg, a kamat lefelé 5.000 (társszerzők díjazása esetén 1000) Ft-ra kerekített összege.
3.2. a) Ha a Díj – arra érdemes munka hiányában – nem adható ki, a kamat a tőkét növeli.
b) A kerekítés kapcsán megmaradó töredék összeg(ek) az oklevel-költség fedezésére fordíthatók. Az ezután megmaradó összegből a tőke növelendő.
3.3. A tőke felajánlás révén is növekedhet. A felajánlás elfogadásáról ?? a Kuratórium véleményének ismeretében ?? a Társulat Elnöksége dönt.

4. DÍJÁTADÁS
4.1. A Díj odaítéléséről szóló, a Társulat elnöke és főtitkára által aláírt oklevelet a pénzdíjjal együtt Közgyűlésen kell átadni.
4.2. A Díj első alkalommal a 2009. évi Közgyűlésen adható át.
4.3. A Díjat a Társulat általában háromévente adja ki. Különösen méltányos esetben díjátadásra korábban is sor kerülhet, a következő díjazás azonban az eredeti periódus szerint kerül sorra.

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
5.1. Az odaítélésről szóló kuratóriumi határozat, az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelentetendő a Földtani Közlönyben.
5.2. Az ügyrend a Társulat hírlevelében megjelentetendő.
Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 2015. nov. 25-i ülése fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette.

 

Díjazottak:

2009:
Lelkesné Felvári Gyöngyi és Wolfgang Frank: „Geochronology of the metamorphic basement, Transdanubian part of the Tisza Mega-Unit” (Acta Geol. Hung., 2006, 49/3, pp. 189-206), illetve
Lelkesné Felvári Gyöngyi, Wolfgang Frank és Ralf Schuster: „Geochronological constraints of the Variscan, Permian-Triassic, and Eo-Alpine (Cretaceous) evolution of the Great Hungarian Plain basement” (Geol. Carp., 2003, 54/5, pp. 299-315).


2012:
HAAS, János, GÖRÖG, Ágnes, KOVÁCS, Sándor, OZSVÁRT, Péter, MATYÓK, Ilona
2006: Displaced Jurassic foreslope and basin deposits of Dinaridic origin in Northeast Hungary. – Acta Geologica Hungarica, 49/2, pp. 125–163.

 

2015:
FINTOR Krisztián, M. TÓTH Tivadar. & SCHUBERT Félix 2010 : Near vein metasomatism along propylitic veins in the Baksa Gneiss Complex, Pannonian Basin, Hungary — Geologia Croatica 63/1, pp. 75–91.